Pište, rádi poradíme!  Nejčastější otázky a odpověd

Kdo může v E-Univerzitě studovat?

V E-Univerzitě může studovat kdokoliv, lékař, nižší a pomocný zdravotnický personál popř. dokonce i nezdravotník, pokud si tím chce prohlubovat svou kvalifikaci či rozšiřovat vědomosti. Primárně je však E-Univerzita určena pro nelékařské zdravotnické pracovníky. E-Univerzita nabízí e-learningové kurzy pro všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuty, zdravotnické laboranty, nutriční terapeuty, ergoterapeuty, zdravotnické záchranáře, zdravotně sociální pracovníky, radiologické asistenty a další nelékařské zdravotnické profese. Můžete studovat v čase, který Vám vyhovuje, z domova, zaměstnání, internetové kavárny, prostě odkudkoliv budete potřebovat a tempo studia přizpůsobíte svým možnostem. Ušetříte náklady na cestovné či ubytování. Nejste limitováni časově ani jakkoliv jinak, vstup do kurzu máte 1 rok.

Kolik studium stojí?

Výše kurzovného pro naše kurzy je jednotná - pro účastníky z ČR 190 Kč/kurz, pro účastníky ze Slovenska 8 euro. Pokud si objednáte více jak jeden kurz, výše kurzovného je pak úměrná částce 190 Kč/8 euro x počet objednaných kurzů. Počet kurzů není nijak limitován, objednat si můžete pouze jeden kurz nebo deset kurzů najednou, to už záleží pouze na Vašem rozhodnutí.

Komu jsou přiznány kreditní body a v jaké výši?

Informaci o tom komu jsou přiznány kreditní body a v jaké výši naleznete hned na několika místech. Informace je uveřejněna na titulní straně učebny, tj. E-Univerzity (http://kurzy.euniverzita.eu), v rubrice „Seznam dostupných kurzů“ (vlevo v hlavním menu) nebo na titulní straně učebny, tj. E-Univerzity (http://kurzy.euniverzita.eu), kde je uveden výčet kurzů (uprostřed titulní strany). Zde je u každého názvu kurzu symbol "i" v modrém kolečku. Po kliknutí na tento symbol se Vám zobrazí tyto informace: komu je kurz určen, jak je kreditně ohodnocen, které profesní organizace udělily kurzu souhlasné stanovisko, hodinová dotace kurzu a dále stručná charakteristika kurzu. Výše kreditních bodů, které jsou přiděleny jednotlivým kurzů v E-Univerzitě, jsou dány vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění. V současné době je výše kreditního ohodnocení nastavena následovně: za absolvování jednoho kurzu získá účastník z ČR 3 kreditní body, autor e-Learningového kurzu pak získá 25 kreditních bodů, spoluautor 20 kreditních bodů v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění. Kreditní ohodnocení pro sestry a porodní asistentky ze Slovenské republiky  není od 1. 4. 2012 přiznáváno.

Kolik kreditních bodů mohu prostřednictvím e-learningových kurzů získat?

Všechny naše kurzy jsou koncipovány v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění a nevztahuje se na ně žádná limitace, je tedy možné prostřednictvím E-Univerzity, tj. našich kurzů, získat všech 40 kreditních bodů, které jsou nezbytné pro registraci popř. její obnovení.

Jak je to s přiznáním kreditů pro fyziouterapeuty, ergoterapeuty a radiologické asistenty pokud je u kurzu uvedeno, že má souhlasné stanovisko ČAS, POUZP či OS ZSP ?

Zde jako odpověď citujeme oficiální vyjádření Odboru vzdělávání a vědy MZ ČR ze dne 9.6.2008, kterou jsme obdrželi na tyto dotazy:

1) Může POUZP ČMS (Profesní odborová organizace zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska) či OS ZSP ČR ( Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR) udělit souhlasné stanovisko pro akce, jenž jsou určeny pro fyziouterapeuty, ergoterapeuty a radiologické asistenty? Budou získané kreditní body za účast na takovéto vzdělávací akci „uznány“ těmto profesím při žádosti o vydání/prodloužení registrace?

Citace z emailové odpovědi MZ ČR (odpovídá Ing. Kateřina Přibylová - Uznávací jednotka MZ - Brno):

Výši kreditů za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání stanoví vyhláška č. 423/2004 Sb, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků. Není uvedeno, že by měly být započteny pouze vzdělávací akce např. ČASu či jinou konkrétně určenou profesní organizací. Z uvedeného plyne, že žádný právní předpis nebrání tomu, aby byly započítány i vzdělávací akce pořádané Českou lékařskou komorou, pokud k tomu vydá souhlasné stanovisko profesní sdružení, popř. ČLS JEP, POUZP ČMS nebo OS ZSP ČR, které sdružuje příslušné zdravotnické pracovníky. Za profesní sdružení budou při posuzování celoživotního vzdělávání považovaná i další profesní sdružení, která odpovídají požadavkům ve smyslu § 2 odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 423/2004 Sb., včetně profesních sdružení zahraničních.

Z výše uvedeného tedy plyne, že má-li kurz/vzdělávací akce souhlasné stanovisko např. POUZP (což mají všechny kurzy v E-Univerzitě) a je-li určena i pro fyziouterapeuty, ergoterapeuty a radiologické asistent, pak je těmto profesím za absolvování takového kurzu přiznán příslušný počet kreditních bodů, kterými je akce ohodnocena!

Další citace k tomuto tématu z veřejného sdělení OS ZSP ČR uveřejněného na http://osz.cmkos.cz/

Neustále dostáváme dotazy, zda nelékařským zdravotnickým pracovníkům budou uznány kredity za akce celoživotního vzdělávání, ke kterým vydal souhlasné stanovisko náš odborový svaz. Někteří představitelé některých profesních organizací údajně mezi zdravotnickou veřejností dokonce šíří informace i v tom smyslu, že nějaká odborná společnost bude o započítávání kreditů ještě jednou rozhodovat a že "svazové kredity" platit nebudou.Obrátili jsme se proto na Registr zdravotnických pracovníků v Brně (NCO NZO - Národní centrum nelékařských zdravotnických oborů), pracoviště Ministerstva zdravotnictví s dotazem, zda nelékařským zdravotnickým pracovníkům budou přiznány kredity za účast na akcích, ke kterým Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR vydal souhlasné stanovisko podle § 2 odst. 1 písm. d) a e). Odpověď PhDr. Michaely Hofštetrové - Knotkové, vedoucí Registru přetiskujeme: "Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR byl na červnovém jednání profesních organizací v roce 2005 v NCO NZO Brno uznán jako profesní sdružení dle § 2 odst. písm. i) vyhlášky č. 423/2004 Sb. Registr zdravotnických pracovníků Brno uznává potvrzení se souhlasným stanoviskem této organizace. Ze zkušeností, které vyplývají z posuzování jednotlivých žádostí a kontroly aktivit celoživotního vzdělávání, je nutné podotknout, že souhlasná stanoviska OS ZSP jsou vydávána se všemi skutečnostmi a náležitostmi pro přiznání kreditů podle výše zmiňované vyhlášky."

Vyjádření Registru k této problematice ze dne 1.12.2009 naleznete také zde.

Jak je to s přiznáním kreditů pro porodní asistentky pokud je u kurzu uvedeno, že má souhlasné stanovisko ČAS?

Česká asociace sester je profesní organizací, která sdružuje i porodní asistenty, pokud tedy ČAS vydá souhlasné stanovisko vzdělávací akci, která je určena i pro porodní asistentky, jsou porodním asistentkám za účast na této akci kreditní body přiznány a to v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění.

Je e-learning právoplatná a uznávaná forma celoživotního vzdělávání ?

Ano, e-learning je jasně definován vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění vč. kreditního ohodnocení.

Obdržím za absolvování e-learningového kurzu certifikát? Jak mi bude doručen?

Každý účastník e-learningového kurzu v naší E-Univerzitě obdrží za úspěšné absolvování kurzu potvrzení o účasti, tj. certifikát. Tento bude obsahovat všechny patřičné náležitosti v souladu s platnou legislativou, tj. s vyhláškou 321/2008 Sb. v platné znění i vyhláškou 366/2005 Zz. (týká se účastníků ze SR). Účastník si po prostudování studijního materiálu a úspěšném zvládnutí testu certifikát sám vygeneruje (způsob je popsán v manuálu Pokyny pro studenty) a tento mu bude obratem (pokud splní podmínku úspěšného zvládnutí testu) zaslán emailem. Certifikát není zasílám prostřednictvím České pošty!

Jaké jsou techncké požadavky na studium?

K zajištění funkční výuky v naší E-Univerzitě musíme splnit některé technologické požadavky na hardware i software. Požadavky na hardware nejsou nijak zvlášť náročné. Výuka probíhá jako samostudium, student má ke každému kurzu k dispozici studijní materiály. Všechny studijní materiály pro jednotlivé kurzy jsou ve formátu PDF dokumentu. Z tohoto důvodu je nutné, aby jste měli ve Vašem PC nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader (detailní informace viz. níže).

Ke studiu uživatel/student potřebuje:

  • PC připojené do internetu a vybavené internetovým prohlížečem.
  • Funkční emailovou adresu, která je nezbytná pro registraci do E-Univerzity, komunikaci se správcem, pro objednávku kurzů, pro zaslání daňového dokladu za Vámi provedenou platbu a dále pro doručení certifikátu za kurzy, které jste absolvovali.
  • Program Adobe Acrobat Reader. Proto, abyste mohli bez problému otevřít studijní materiál kurzu, musíte mít ve svém počítači nainstalován program Adobe Acrobat Reader. Pokud tento program nemáte, můžete si jej zdarma stáhnout na titulní straně E-(detailní popis naleznete v manuálu Pokyny pro studenty)

Jak mam kurzy objednat a zaplatit?

Kurzy si objednáte prostřednictvím rubriky „Objednávka kurzů“, která je na titulní straně E-Univerzity (http://kurzy.euniverzita.eu) v hlavním menu (vlevo nahoře). V rubrice naleznete detailní informace o tom jak při objednávce postupovat a také základní informace o provedení platby. Úhradu kurzovného lze provést bezhotovostním převodem nebo složenkou. Daňový doklad o provedené platbě Vám bude zaslán emailem.

Pokud budu mít při studiu nějaké technické potíže/problémy či dotazy, kdo mi poradí?

V případě, že potřebujete pomoci při studiu, zodpovědět dotazy či ujasnit některé skutečnosti vztahující se k e-Learningovým kurzům, kontaktujte emailem naše studijní oddělení: studijni.oddeleni@euniverzita.eu nebo se na nás obraťte telefonicky – tel.č.: + 420 777 959 869

Lze někde dohledat seznam kurzů, které jsou určeny přímo mé profesi?

Ano, od 1. 4. 2012 je k dispozici nová funkcionalita, která umožňuje filtraci kurzů, které jsou v aktuální nabídce E-Univerzity, dle jednotlivých profesí. Tento "nástroj" naleznete v hlavním menu na titulní straně v rubrice "Kurzy dle profese". Detailně je postup, jak kurzy filtrovat, popsán v pokynech ke studiu, které nalezente také v hlavním menu. Nehledejte tedy pouze v podsekcích (např. "pro zdravotní sestry", „pro zdravotní laboranty“ či „pro radiologické asistenty“) v základním výčtu kurzů na titulní straně, ale vyfiltrujte si kurzy díky naší nové funkcionalitě a v okamžiku víte, za které kurzy získáte kreditní body!

Jak se mohu stát autorem e-Learningového kurzu? Jak mohu s E-Univerzitou spolupracovat v rámci tvorby kurzů?

Váš zájem o tvorbu kurzů opravdu uvítáme. Stačí kontaktovat naše studijní oddělení (studijni.oddeleni@euniverzita.eu   +420 777 959 869  +420 777 959 869   ) a sdělit jak by byl Váš kurz tématicky zaměřen, obratem se s Vámi zkontaktujeme a upřesníme veškeré podmínky.

Neváhejte nás však kontaktovat i v případě, že byste naopak požadovali rozšířit nabídku kurzů o určité konkrétní téma. Pokud to bude v našich možnostech a Vaše požadavky pro nás budou akceptovatelné, Váš požadavek rádi splníme. Uvítáme také jakékoliv připomínky, náměty a pobídky, které by ještě naše aktivity doplnily a rozšířily tak možnost přispět k šíření odborných informací, dovedností a znalostí mezi nelékařské zdravotnické pracovníky. Neváhejte nás tedy kdykoliv kontaktovat. E-Univerzita je otevřena odborným diskuzím, polemikám a námětům. Veškeré kontakty naleznete na www.euniverzita.eu rubrice „Kontakty“ nebo přímo v E-Univerzitě v hlavním menu.

Kurz je ukončován testem? Co když v testu neuspěji, mohu ho opakovat?

Každý účastník e-learningového kurzu, který studuje v E-Univerzitě, musí na konci studia absolvovat závěrečný test. Test ke kurzu má za úkol prověřit Vaše znalosti, které jste získali studiem v kurzu. Test je složen z deseti uzavřených otázek, v rámci nichž si můžete vybrat jedno z nabízených tvrzení (tvrzení jsou ve formátu Pravda/Nepravda ). Pro úspěšné zvládnutí testu musíte zodpovědět správně alespoň osm otázek z deseti. Na vyplnění testu máte dostatek času, celkem 60 minut. Na složení testu máte neomezený počet pokusů. Po úspěšném zvládnutí testu Vám bude vystaven certifikát a přiznány za účast tři kreditní body v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění. Pokud se stane, že bude ve Vašem testu více chybných odpovědí, než povolené dvě, můžete test opakovat. Prodleva mezi novým pokusem je nastavena v E-Univerzitě na dva dny. Pokud tedy neuspějete ve středu při prvním pokusu, druhý pokus můžete absolvovat nejdříve v pátek.

Co když ve studijním materiálu zjistím některé rozporuplné informace, mohu Vám to nějak sdělit?

Ano, takové připomínky opravdu uvítáme. K tomuto účelu je u každého kurzu již dopředu založeno diskusní fórum.

Stále mi není jasné kolik kreditů se mi z e-learningových kurzu započítá v rámci registračního období a jak jsou e-learningové kurzy kreditně ohodnoceny. Zaznamenal/(a) jsem několik odlišných informací a nevím co je pravda.

Od 1.2.2010 vešla v platnost vyhláška 4/2010 Sb., která již vyjasnila všechny pochybnosti a rozporuplné informace, které se vztahovaly k e-learningovým kurzům a jejich kreditnímu ohodnocení. Do této vyhlášky byl v § 3 doplněn odstavec 7, který jasně definuje kreditní ohodnocení e-learningu. Tento krok velmi napomohl k odstranění dosavadních nejasností vztahujících se ke kreditnímu ohodnocení e-learningu. V předchozí vyhlášce 321/2008 Sb. bylo kreditní ohodnocení e-learningových kurzů zmíněno pouze v souvislosti s inovačními kurzy, které byly realizovány jako e-learning, a ostatní kreditní ohodnocení e-learningu, který byl realizován jako školící akce či seminář, zcela chybělo. Nyní jasně z § 3 odstavec 7 vyplývá, že kreditní ohodnocení e-learningový kurz se neodvíjí od forem celoživotního vzdělávání (inovační kurz, seminář, školící akce), ale jeho kreditní ohodnocení je dáno rozsahem studijní opory/materiálu. Nadále budou tedy rozlišovány dva typy e-learningových kurzů. A to e-learningové kurzy za 2 k.b., to budou ty, které mají studijní oporu/materiál v rozsahu alespoň 15 stran zpracovaných podle technické normy o úpravě písemností, a dále e-learningové kurzy za 3 k.b., to budou ty, které mají studijní oporu/materiál v rozsahu alespoň 30 stran zpracovaných podle technické normy o úpravě písemností. Zcela zásadní je, že zcela mizí limitace vztahující se k této distanční formě vzdělávání. Prostřednictvím jakéhokoliv e-learningu lze tedy získat všech 40 kreditních bodů. Pro některé může být matoucí vyjádření „zpracovaných podle technické normy o úpravě písemností“, které v souvislosti s rozsahem stran studijní opory/materiálu e-learningového kurzu. Norma ČSN 01 6910 o úpravě písemností stanoví (mimo jiné) pravidla pro grafickou úpravu textů.

Pokud jsme nezodpověděli Vaše dotazy, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Vaše připomínky, podněty a upozornění nám pomohu ke kontinuálnímu zkvalitnění našich služeb.

Naposledy změněno: Pátek, 30. březen 2012, 02.49