Rehabilitační problematika kolenních náhrad (057 - 2009)
(057 - 2009)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen primárně fyzioterapeutům, přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou přiznány zdravotnickým záchranářům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, fyzioterapeutům a ergoteraputům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 7 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: hlavní studijní opora 108 stran, ostatní studijní materiál 69 stran

Stručná charakteristika kurz: Tento kurz je věnován tématu totální aloplastiky kolenního kloubu. Kurz je koncipován tak, že detailně popisuje užití prvků fyzioterapie a ošetřovatelských intervencí v rámci předoperační a pooperační péče u pacienta s TEP kolenního kloubu. V úvodu kurzu bude probrána historie tohoto výkonu, anatomie a kineziologie kolenního kloubu, indikace k totální aloplastice kolenního kloubu a typy implantátů užívaných při operačním řešení. Detailně je popsána příprava pacienta na tento operační zákrok a to, jak z pohledu fyzioterapie, tak z pohledu ošetřovatelské péče. Opomenut není ani popis vlastního operačního zákroku. Součástí kurzu je i obrazová příloha, jež detailně přibližuje jednotlivé fáze operace. Materiál byl zpracován ve spolupráci s ortopedickým pracovištěm v Mostě. Druhá polovina kurzu popisuje v chronologickém sledu pooperační léčebnou rehabilitaci uplatňovanou v rámci totální aloplastiky kolenního kloubu - řeč je o fyzioterapeutických postupech, technikách a metodách aplikovatelných v rámci léčebné fyzioterapie u pacientů po TEP kolenního kloubu. Detailně je popsána časná pooperační rehabilitace, nácvik chůze i rehabilitační program po ukončení hospitalizace vč. lázeňské péče. Kurz také seznámí účastníka s režimovými opatřeními, která pacient po TEP kolenního kloubu musí (měl by) dodržovat. Závěrečné kapitoly se okrajově věnují ergoterapii a psychosociálním aspektům v souvislosti s péčí o pacienta po TEP kolenního kloubu. Součástí kurzu je i samostatná kapitola popisující základní ošetřovatelské intervence v rámci pooperační péče vč. názorné kazuistiky, jež obsahuje ošetřovatelský plán péče u pacientky po TEP kolenního kloubu vč. ošetřovatelských diagnóz, cílů a adekvátních intervencí, jejichž snahou je tyto cíle dosáhnout.