Enterální a parenterální výživa v kritických stavech (059 - 2008)
(059 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen nutričním terapeutům, všeobecným sestrám a zdravotnickým záchranářům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou (kromě výše uvedených profesí) též přiznány porodním asistentkám a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 6 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 84 stran

Stručná charakteristika kurzu: Tento kurz je věnován problematice enterální a parenterální výživy. Úvodní kapitoly kurzu se věnují poruchám přijmu potravy a nutričnímu screeningu. Získáte přehled o d enní energetické potřebě u kriticky nemocných, zabývat se budeme hodnocením stupně malnutrice a stanovením substrátového složení nutriční podpory. Další kapitoly jsou věnovány enterální a parenterální výživě. Jejím složkám, způsobu podání, komplikacím a nevýhodám, indikacím i kontraindikacím. Závěrečné kapitoly kurzu jsou věnovány úloze sestry a nutričního terapeuta v zajištění a indikaci umělé výživy u kriticky nemocných klientů a specifickým stavům a nutrici v rámci těchto stavů.