Invazivní výkony prováděné v terénu (064 - 2009)
(064 - 2009)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen zdravotnickým záchranářům. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám a zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 5 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory : 73 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz popisuje postupy u invazivních výkonů zaváděných v terénu. V úvodu kurzu se seznámíte s kompetencemi nelékařských zdravotnických profesí, které tvoří posádku RZP (vč. aktualizace vyplývající z vyhl. 55/2011 Sb.). Kapitoly kurzů popisují výkony, jež jsou nezbytné k zajištění dýchacích cest (koniotomie, koniopunkce, tracheostomie, minitracheostomie, endotracheální a orotracheální intubace) a krevního oběhu (periferní a žilní kanylace a intraosseální přístup). Dále pak kapitoly kurzu popisují invazivní výkony, které jsou prováděny v přednemocniční péči, jako je: punkce osrdečníku, katetrizace močového měchýře, zavedení balónové sondy při krvácení z jícnových varixů, zavedení nasogastrické sondy, výplach žaludku a nosní tamponádu u epistaxe, episiotomie. U každého výkonu je popsána technika, naleznete zde výčet pomůcek a informaci, který z členů posádky má kompetence k provedení daného výkonu. Nechybí ani obrazové přílohy jednotlivých technik a pomůcek.