Role sestry při léčbě TBC (063 - 2008)
(063 - 2008)

Komu je kurz učen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří se mohou ocitnout v situaci, kdy je třeba znát problematiku TBC onemocnění. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, nutričním terapeutům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, radiologickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 57 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz se věnuje teoretickým poznatkům o tuberkulóze, která v současné době představuje celospolečenský problém. Kurz popisuje rizikové skupiny obyvatelstva, které jsou onemocněním postihnuty častěji, věnuje se důležitosti vlivu edukace, která je součástí práce sestry a jejímu významu, který se dá v moderním ošetřovatelství porovnat se samotnou léčbou. Úvodní kapitoly kurzu se věnují obecně prevenci a edukaci a jejím významům v ošetřovatelství. Poté následuje samostatná kapitola, která popisuje vlastní onemocnění - tuberkulózu. Druhá polovina se již věnuje rizikovým skupinám trpícím TBC a prevencí onemocnění, přičemž je detailně popsán význam edukace v této oblasti. Opomenut není ani význam multikulturních aspektů ošetřovatelství při léčbě TBC. Kurz je primárně určen všeobecným sestrám. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří se mohou ocitnout v situaci, kdy je třeba znát problematiku TBC onemocnění.

Studijní materiál pro tento kurz je psán ve slovenském jazyce!