Urgentní stavy u dětí (074 - 2009)
(074 - 2009)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen zdravotnickým záchranářům. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám a zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 60 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz se detailně zabývá problematikou urgentních stavů u dětí. V úvodu kurzu jsou popsány principiální postupy v neodkladné péči, zákony pediatrické urgentní péče a léčivé přípravky používané v urgentní pediatrii. Samostatně jsou pak rozebrány témata febrilií a hyperpyrexie, subglotické laryngitidy a epiglotitidy, křečové stavy - neepileptického, ale i epileptického charakteru, a dále alergické reakce - astma bronchiale a anafylaktický šok. V závěru kurzu pak účastník nalezne urgentní pediatrická schémata podle věku, která velmi přehlednou formou přinášejí informace o normativních hodnotách základních fyziologických funkcí, velikosti endotracheální kanyly či laryngální masky, doporučených hodnotách užitých při defibrilaci, doporučené dávky bolusu krystaloidů, albuminu, krve a plazmy a jednotlivých dávkách léčivých přípravků, jež se vztahují vždy k určité věkové kategorii. Takto je popsáno celkem 20 věkových kategorií. Kurz bude velkým přínosem pro zdravotnické pracovníky pracujících v oblasti intenzivní a přednemocniční péče, ale i pro všeobecné sestry a porodní asistentky ze standardních oddělení.