Hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelské praxi (061 - 2008)
(061 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz může být přínosem všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, zdravotnickým záchranářům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, ergoterapeutům, fyzioterapeutům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 15 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 171 stran

Stručná charakteristika kurzu: Cílem tohoto kurzu je přinést blíže k ošetřovatelské praxi objektivní metodiky, které mohou zlepšit kvalitu poskytované ošetřovatelské péče. V tomto kurzu jsme se pokusili shromáždit ošetřovatelské metodiky, skórování a kvalifikační škály, dotazníky a měřící techniky a přiblížit jejich použití. V českém ošetřovatelství se sesterské vyšetřovací techniky začínají objevovat teprve v posledních letech. Sestry a jiní NLZP jsou zvyklí většinou pravidelně sledovat pouze hodnoty ordinované lékařem, vlastní techniky zaměřené na sledování a hodnocení parametrů potřeb­ných pro vhodnou ošetřovatelskou péči se teprve postupně učí pou­žívat. Doufáme, že k tomu přispěje i tento kurz. Kapitoly kurzu jsou řazeny do pěti okruhů, které nabízejí základní informace zahrnující praktické ukázky testů a skórovacích škál hodnotících a měřících: 1) psychickou oblast, kognitivní funkce, intelekt/demenci, soběstačnost, vědomí a orientaci pacienta; 2) nutriční stav; 3) rizika; 4) odchylky či míru patologie v souvislosti se somatickým stavem pacienta či životními funkcemi; 5) bolest. V kurzu naleznete celkem na 60 skórovacích a kvalifikačních systémů, které můžete následně začít používat v praxi. Snahou a cílem kurzu je přiblížit základní informace o autorech některých testovacích systémů, časová období a důvody, kdy a proč tyto systémy vznikly, budete vědět, kdy a u jakých onemocnění a stavů je možné tu kterou měřící techniku využít. Získané znalosti by měly v zdravotnické praxi pomoci při poskytování skutečně individualizované péče. Díky skórovacím systémům, se kterými se v kurzu seznámíte, budete umět lépe identifikovat potřeby pacienta a vzniklé případné deficity. Na základě těchto poznatků budete moci sestavit detailní ošetřovatelský plán, jenž bude zahrnovat konkrétně cílené ošetřovatelské, fyzioterapeutické či ergoterapeutické intervence. Jsme si vědomi, že v ČR není mnoho publikací, které by poskytovaly ucelený přehled hodnotících a měřících technik, z tohoto důvodu jsme se snažili připravit s pomocí odborných publikací a dalších informačních zdrojů studijní materiál, který by účastníkovi kurzu tento kompletní přehled metod zpřístupnil.