Komunikace s pacienty se specifickými potřebami (065 - 2008)
(065 - 2008)

Komu je kurz určen: Pro všechny nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví (odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví), nutričním terapeutům, ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, zdravotnickým záchranářům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, ergoterapeutům, fyzioterapeutům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: ČAS, POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 25 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 186 stran

Stručná charakteristika kurzu: Tento rozsáhlý kurz s minimálně 25 hodinovou časovou dotací je pojat jako 185 stránková literární rešerše, která shrnuje poznatky o komunikaci od předních odborníků z oboru psychologie, ošetřovatelství a medicíny. Rozsah studijní opory sice vyžaduje delší časovou dotaci, ale zajišťuje komplexnost probrání problematiky a bude přínosem zcela jistě všem zdravotnickým pracovníkům. Kurz je koncipován tak, aby přinesl účastníkovi základní informace o verbální a neverbální komunikaci a shrnul zásady (a možné "komunikační" chyby, kterých se při poskytování zdravotní péče dopouštíme) komunikace s pacienty s tzv. specifickými potřebami. K těmto pacientům pro účely tohoto kurzu patří: pacienti handicapovaní smyslově, mentálně či tělesně, tzv. „problémový sociální klienti“, dětští pacienti a pacienti s psychickými obtížemi. První polovina kurzu zasvětí účastníka do obecných aspektů komunikace jako takové. Bez znalostí těchto faktů není možné přejít k popisu specifické komunikace, kterou komunikace s pacienty zajisté je, zvláště mají-li nějaký handicap. Druhá polovina kurzu je tématicky zaměřena na agresivní chování a jeho zvládání, komunikaci s dětmi a komunikaci se seniory. Naučíte se komunikovat s neurotickým člověkem či psychiatricky nemocným pacientem, s pacientem depresivním, úzkostným, narcistním či pacientem s demencí. Navazující kapitoly jsou věnovány komunikaci s vážně nemocnými pacienty. V rámci kapitol této části kurzu se seznámíte s pravidly pro komunikaci s umírajícím pacientem a jeho rodinou, jakož i s pravidly pro sdělování špatných správ. Další oblastí, kterou Vám kurz nabízí, je komunikace se smyslově handicapovanými pacienty vč. informaci o alternativních způsobech dorozumívání a komunikace se sociálně problémovými klienty, jako jsou například klienti pod vlivem drog či alkoholu. Prostřednictvím kurzu získáte základní informace o Braillově písmu, o Pichtově psacím stroji, který mohou užívat nevidomí, či o náhradních způsobech řeči u pacientů po totální laryngektomii. Věříme, že díky kurzu se Vám podaří optimalizovat vlastní komunikační styl tak, abyste byly schopni komunikovat se všemi výše uvedenými pacienty na profesionální a adekvátní úrovni.