Screening Downova syndromu z pohledu zdravotního laboranta (038 - 2008)
(038 - 2008)

Komu je kurz učen: Kurz je určen primárně pro zdravotnické laboranty. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou přiznány všem výše vyjmenovaným profesím a dále také nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, zdravotně sociálním pracovníkům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 37 stran

Stručná charakteristikakurzu: Kurz je zaměřen na možnosti vyšetřování vrozených vývojových vad a detailně popisuje možnosti a metody screeningu Downova syndromu. Úvodní kapitoly kurzu popisují podmínky pro provádění screeningu a jeho rozsah, obsahují výčet nejčastějších chromozomálních vad (aberace somatických chromozomů - Downův, Edwardův a Patauův syndrom a aberace pohlavních chromozomů - Klinefelterův a Turnerův syndrom), dále defekty plodu nekryté kůží - rozštěp páteře či břišní stěny. Díky kurzu získáte základní orientaci v screeningových metodách, jimiž je možné diagnostikovat vrozené vývojové vady. Kapitoly kurzu popisují screeningové metody invazivní, jako jsou imunoanalytické metody a ultrazvuková diagnostika, a dál metody neinvazivní, mezi něž patří amniocenteza a odběr choriových klků. Druhá polovina kurzu se zabývá novými metodami genetické analýzy a preimplantační genetickou diagnostikou. Seznámíte se s požadavky externí kontroly kvality v laboratořích, s doporučeními vztahující se k laboratornímu screeningu a prezentovány Vám budou i zahraniční studie a doporučení. Součástí kurzu jsou i tři kasuistiky screeningu Downova syndromu v I. a II. trimestru gravidity. Kurz je sice primárně určen zdravotnickým laborantům, přínosem však bude rozhodně pro porodní asistentky a i ostatní nelékařské zdravotnické profesionály, jenž si chtějí rozšířit znalosti v diagnostice vrozených vývojových vad.