Zdravotnická legislativa a její dopad do ošetřovatelské praxe (002-2008)
(002 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je určen všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Kreditní body jsou přiznány všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům, jenž jsou sdružováni Českou asociací sester, dále ergoterapeutům, fyzioterapeutům, radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: ČAS, POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 8 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 140 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz má pomoci účastníkovi získat základní přehled v legislativě, jenž se vztahuje k výkonu povolání nelékařských zdravotnických profesí. Kurz popisuje stěžejní legislativní normy přijaté v roce 2004 a jejich následnou novelizaci a z ní plynoucí dopady pro jednotlivé nelékařské zdravotnické profese. Díky kurzu bude účastník seznámen se souvislostmi, jež předcházely přijetí nových právních předpisů, přičemž kapitoly kurzu taktéž popisují úskalí, které nová legislativa přinesla, a v chronologickém sledu seznámí účastníky s novelizací těchto právních předpisů. Kapitoly kurzu detailně popisují dopad zákona 96/2004 Sb. do zdravotnické praxe, jakož i dopady vyhlášek o kreditním systému a činnostech NLZP. Závěrečné kapitoly kurzu popisují podmínky pro výkon povolání nelékařských zdravotnických profesí v ostatních státech nejen EU. Studijní materiál kurzu účastníkovi poskytne ucelený popis povinností vyplývající ze stěžejních právních předpisů vážící se k výkonu povolání NLZP. Kurz bude jistě velkým přínosem pro NLZP připravující se na teoretickou zkoušku v rámci získání osvědčení pro výkon povolání bez odborného dohledu.