Ošetřovatelská péče o pacienta po CMP (029-2013)
(029-2013)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány zdravotním laborantům, radiologickým asistentům, nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 8 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 99 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz má za cíl s dopomocí odborné literatury účastníkovi kurzu poskytnout základní informace o cévních mozkových příhodách a popsat základní ošetřovatelské intervence uplatnitelné u pacientů s tímto onemocněním. V úvodu kurzu si zopakujte anatomicko - fyziologické poznatky související s tímto onemocněním, přiblížíme účastníkům epidemiologii CMP a klasifikaci CMP z obecného hlediska. Dále je kurz členěn do dvou ucelených oddílů a to na kapitoly věnující se ischemickým cévním mozkovým příhodám a kapitoly věnující se hemoragickým cévním mozkovým příhodám. U obou typů CMP je probrána klinická symptomatologie, klasifikace, diagnostika, terapie a možnosti prevence. Opomenut nebude ani popis prognózy akutního iktu. Druhá polovina kurzu je věnována ošetřovatelské péči o pacienta po CMP a rehabilitaci uplatňující se v souvislosti s tímto onemocněním. V této části kurzu je definováno cca 40 ošetřovatelských diagnóz, přičemž ke každé diagnóze jsou uvedeny určující znaky/rizikové faktory, očekávané výsledky a ošetřovatelské intervence. Ošetřovatelské intervence uvedené u jednotlivých diagnóz nám dohromady dávají základní rámec ošetřovatelské péče u pacienta po mozkové příhodě. Závěrečná kapitola se věnuje výčtu nárokových dávek sociální péče, o které pacienti po CMP mohou žádat.