Indikátory kvality (019-2013)
(019-2013)

Komu je kurz určen: Kurz je určen všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, zdravotnickým záchranářům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, ergoterapeutům, fyzioterapeutům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 6 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 83 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz se věnuje jednomu aspektu hodnocení kvality zdravotní péče - indikátorům kvality. V úvodu kurzu se seznámíte s definicemi kvality a legislativním rámcem upravující hodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče v ČR. Řeč bude o aktuálních právních předpisech, které v roce 2012 nastavily základní rámec pro interní i externí hodnocení kvality. Druhá polovina kurzu se již věnuje vlastním indikátorům kvality. Zabývat se budeme metodikou prevalenčního sledování dekubitů na národní úrovni, pády, metodikou zpracování hlášení nežádoucích událostí, nozokomiálními infekcemi a sledováním spokojenosti pacientů. U posledního indikátoru detailně rozebereme, proč chceme mít vůbec spokojeného pacienta a co jeho spokojenost ovlivňuje. U všech vybraných indikátorů kvality se pozastavíme i nad ekonomickou zátěží s nimi spojenou. Díky kurzu si nejen prohloubíte znalosti z oblasti měření kvality péče, ale získáte i argumenty, které dokladují, že uplatňování systematického monitoringu kvality se tzv. vyplatí. Kurz je primárně určen všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům, jelikož pracovní výkon každého člena zdravotnického týmu (v rámci péče o pacienta, jak v nemocniční, tak v ambulantní péči) se na kvalitě péče odráží. Je proto nanejvýš nutné, aby všichni zdravotničtí pracovníci pochopili význam měření kvality péče v zdravotnické praxi. Zvláště přínosný bude pro zdravotnické manažery a manažery kvality ve zdravotnických zařízeních.