Hlasová rehabilitace a reedukace (014-2013)
(014-2013)

Komu je kurz určen: Kurz jeprimárně určen fyzioterapeutům a sestrám z foniatrických a otorynolaryngologických pracovišť ,přínosem však může být i pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány fyzioterapeutům, ergoterapeutůma všeobecným sestrám.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 6 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 77 stran

Stručná charakteristika kurzu: Úvodní kapitoly kurzu jsou věnovány anatomii a fyziologii hlasotvorného ústrojí, fyziologii a funkci hlasivek a vývoji hlasu z pohledu věkových dekád. Navazující kapitoly popisují diagnostiku hlasu, klinickou symptomatologii a vlastní poruchy hlasu. Cílem kurzu není pouze podrobný popis anatomie, fyziologie a patologie hlasu, ale snaha přiblížit studentovi praktické ukázky některých vybraných technik, které jsou používány k hlasové rehabilitaci a reedukaci. Řeč bude o managementu dechu při mluvě a zpěvu, probrány budou hlasová a rezonanční cvičení, artikulace a uvolňovacía relaxační cvičení. Kurz bude přínosem nejen všem pracovníkům foniatrických, otorynolaryngologických pracovišť a fyzioterapeutům, jež se hlasové rehabilitaci a reedukaci věnují, ale i všem zdravotnickým pracovníkům jevícím zájem o tuto oblast. Účastník kurzu (po prostudování studijní opory) dokáže popsat anatomii hlasotvorného ústrojí, zná fyziologii a funkci hlasivek, umí vyjmenovat metody diagnostiky hlasu a orientuje se v některých poruchách hlasu. Má teoretické poznatky ohlasové rehabilitaci a reedukaci.