Základy geriatrie nejen pro zdravotnickou praxi (015-2012)
(015-2012)

Komu je kurz určen: Kurz je určen všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům v sociální péči. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, zdravotnickým záchranářům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, ergoterapeutům, fyzioterapeutům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: ČAS, POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 6 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 68 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz je věnován problematice seniorů z co možná nejkomplexnějšího hlediska. V úvodních kapitolách se seznámí účastník kurzu s demografickou charakteristikou z hlediska stárnutí populace, budou mu objasněny základní definice a charakteristika stáří a stárnutí, seznámí se s teoriemi stárnutí a specifickými znaky nemocí ve stáří. Navazující část kurzu pojednává o adaptaci na stáří a o aspektech stáří z pohledu biologického, psychologického i sociálního. Další kapitola kurzu je věnována ageismu, jeho příčinám, zdrojům a možnostem minimalizace této věkové diskriminace. Velmi přínosnou bude jistě kapitola věnovaná komunikaci se seniory. V této části kurzu jsou popsány nejen základní pravidla komunikace se seniory a zlozvyky, kterých se v komunikaci se seniory dopouštíme, ale detailně budou popsány i inhibiční komunikační styly v interakci se seniory vč. tzv. elderspeaku. Závěrečné kapitoly jsou věnovány specifikám ve výživě seniorům a potřebám, které vstupují ve stáří do popředí. Krátce se též zastavíme u sexuality seniorů, která je mnohdy zbytečně tabuizována. Kurz bude přínosem všem zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům sociálních služeb, kteří se v rámci výkonu své profese setkávají se seniory.