MRSA - aktuální problém (010 - 2012)
(010-2012)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Zvláště přínosný bude pro zdravotnické manažery a manažery kvality ve zdravotnických zařízeních. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví, nutričním terapeutům, ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, zdravotnickým záchranářům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, ergoterapeutům, fyzioterapeutům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: ČAS, POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 5 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 73 stran

Stručná charakteristika kurzu: S MRSA (Methicillin rezistentní kmen Staphylococcus aureus) pozitivitou se setkáváme stále častěji nejenom u pacientů ve zdravotnických zařízeních, ale i u obyvatel zařízeních sociálního charakteru. Antibiotická rezistence zvyšuje více než dvojnásobně morbiditu, podstatně prodlužuje hospitalizaci a způsobuje významný vzestup nákladů na zdravotní péči. Náklady na prevenci multirezistentních infekcí přitom představují méně než 20% nákladů potřebných k péči o nemocné s klinicky manifestní infekcí. MRSA je aktuální problém současné doby a proto jsme toto téma zařadili do nabídky našich kurzů. Účastník kurzu se seznámí s historickými mezníky MRSA, bariérovými ošetřovatelskými postupy, konkrétními přípravy, které je možné užít při léčbě MRSA a základními pravidly pro hygienicko epidemiologický režim, který je nutné u pacienta s MRSA nastavit. Kurz by měl napomoci získat účastníkovi takové znalosti, které přispějí k minimalizaci výskytu nozokomiálních nákaz ve zdravotnických zařízeních.