Měření kvality zdravotní péče (004-2012)
(004-2012)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Zvláště přínosný bude pro zdravotnické manažery a manažery kvality ve zdravotnických zařízeních. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví, nutričním terapeutům, ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, zdravotnickým záchranářům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, ergoterapeutům, fyzioterapeutům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: ČAS, POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 42 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz shrnuje základní informace vztahující se k měření kvality zdravotní péče. V úvodu kurzu se seznámíte s tím, proč je vlastně pro zdravotní péči důležitý spokojený pacient. Tento "aspekt" je rozebrán, jak ze strany zdravotnického pracovníka, tak z pohledu managementů zdravotnických zařízení. Navazující kapitoly kurzu účastníky pak seznámí s dimenzemi kvality ve zdravotnictví, s tím, co lze chápat pod pojmem "spokojenost" a co všechno spokojenost pacienta ovlivňuje. Druhá polovina kurz se věnuje tomu, jak kvalitu měřit. Popisuje jednotlivé nástroje k měření kvality, jakož i to, jak výstupy měření využívat. Kurz je primárně určen všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům, jelikož pracovní výkon každého člena zdravotnického týmu (v rámci péče o pacienta, jak v nemocniční, tak v ambulantní péči) se na kvalitě péče odráží. Je proto nanejvýš nutné, aby všichni zdravotničtí pracovníci pochopili význam měření kvality péče v zdravotnické praxi. Zvláště přínosný bude pro zdravotnické manažery a manažery kvality ve zdravotnických zařízeních.