Kontrola kvality analytického procesu ve zdravotnické laboratoři (215-2010)
(215-2010)

Komu je kurz učen: Kurz je primárně určen zdravotním laborantům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské zdravotnické profese. Kreditní body jsou přiznány těmto profesím: všeobecná sestra a zdravotní laborant.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění.

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 47 stran

Stručná chrakateristika kurzu: Účastník kurz se seznámí s výkladem pojmu kvalita, její kontrolou a obecně s problematikou zajištění kontroly kvality v resortu zdravotnictví. Další část kurzu je zaměřena na prokazování kvality ve zdravotnických laboratořích (normy, akreditace, národní akreditační standardy). Největší důraz je v studijní opoře kladen na zabezpečení kvality analytického procesu v laboratorní medicíně. Účastník kurzu se seznámí se zásadami odpovědné analytické práce a s výkladem pojmů jednotlivých výkonnostních charakteristik analytických metod, včetně postupů pro jejich potvrzení (procesy validace a verifikace). V další části jsou popsány principy vnitřní kontroly kvality - plánování, vlastní provádění, vyhodnocování a operativní řízení kvality. V závěrečné kapitole je účastník kurzu seznámen s programy externího hodnocení kvality, jejich principy a významem pro laboratorní medicínu z hlediska zajištění analytické spolehlivosti.