Současná prevence a léčba dekubitů (071-2010)
(071-2010)

Komu je kurz učen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům a zdravotně sociálním pracovníkům. Od 1.4.2011 i farmaceutickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 8 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 118 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz se zabývá problematikou prevence a léčby dekubitů. Úvod studijní opory popisuje historii vztahující se k léčbě dekubitů a její prevenci. Následuje kapitola, v rámci níž si účastník zopakuje základní fakta o fyziologii a anatomii kůže, která jsou pro ošetřování dekubitů a jejich prevenci zcela nezbytná. Navazující kapitoly pak pojednávají o příčinách a rizikových faktorech, jež ovlivňují vznik dekubitů. Dále se účastník kurzu seznámí s klasifikací dekubitů a hodnocením jejich rizika vzniku. Značná část kurzu je věnována prevenci rizikových faktorů. V této části se budeme věnovat nejen vlastní prevenci, ale i skórovacím systémům, prostřednictvím nichž lze riziko identifikovat. Druhá polovina kurzu je věnována vlastní terapii již vzniklého dekubitů. V rámci těchto kapitol se seznámíte s fázovým hojením rány a především s konkrétními produkty, které lze v rámci terapie využít. Věnovat se budeme neadherentním kontaktním obvazům, antiseptickým obvazům, obvazům s aktivním uhlím, hydrokoloidům, hydrogelům, hydropolymerům a polyuretanovým obvazům, alginátům a filmovým krytím. Zmíněna bude i terapie ran pod tlakem. Závěrečná kapitola pak popisuje význam dokumentace rány.