Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen nutričním terapeutům, všeobecným sestrám a zdravotnickým záchranářům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou (kromě výše uvedených profesí) též přiznány porodním asistentkám a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 6 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 84 stran

Stručná charakteristika kurzu: Tento kurz je věnován problematice enterální a parenterální výživy. Úvodní kapitoly kurzu se věnují poruchám přijmu potravy a nutričnímu screeningu. Získáte přehled o d enní energetické potřebě u kriticky nemocných, zabývat se budeme hodnocením stupně malnutrice a stanovením substrátového složení nutriční podpory. Další kapitoly jsou věnovány enterální a parenterální výživě. Jejím složkám, způsobu podání, komplikacím a nevýhodám, indikacím i kontraindikacím. Závěrečné kapitoly kurzu jsou věnovány úloze sestry a nutričního terapeuta v zajištění a indikaci umělé výživy u kriticky nemocných klientů a specifickým stavům a nutrici v rámci těchto stavů.

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám a nutričním terapeutům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 42 stran

Stručná charakteristika kurzu: Úvodní kapitoly kurzu se věnují definici malnutrice, jejímu výskytu a příčinám, seznámí studenta s dělením malnutrice a její diagnostikou. Kapitola se věnuje také projevům malnutrice a možnostem léčby, opomenuta nebude ani prevence malnutrice. Navazující část kurzu pojednává o riziku malnutrice ve stáří a významu vlákniny ve stravě. Studující získá poznatky o faktorech ovlivňujících vznik malnutrice ve stáří, správném stravování u seniorů, zvláštnostech ve výživě starých lidí, rozdělení vlákniny, probiotikách a prebiotikách, SCFA mastných kyselinách a nežádoucích účincích vlákniny. Poměrně velká část studijní opory je věnovaná domácí nutriční podpoře. Účastník kurzu se dozví, jaké jsou indikace a podmínky realizace domácí nutriční podpory, seznámí se s formami nutriční podpory (enterální a parenterální výživa), způsobem jejich aplikace, indikacemi, technikami podávání, komplikacemi a kontraindikacemi. Další kapitola je věnována syndromu nádorové kachexie. Jsou zde informace o prevalenci a příčinách onemocnění, jeho příznacích a léčbě. Závěr kurzu je věnován ošetřovatelskému procesu v oblasti malnutrice. Kapitola popisuje možné ošetřovatelské diagnózy, cíle a výsledná kritéria včetně ošetřovatelských intervencí.

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen nutričním terapeutům a všeobecným sestrám. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou (kromě výše uvedených profesí) též přiznány porodním asistentkám a zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 5 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 60 stran

Stručná charakteristika kurzu: Tento kurz je věnován problematice nutriční podpory u nemocných s onemocněním trávicího ústrojí. V úvodních kapitolách kurzu si účastník kurzu zopakuje p ovšechný přehled trávicího ústrojí . Navazujícím tématem jsou pak šetřící diety, které jsou indikovány např. při stavech po hladovce, kdy pacient není schopen nebo z důvodu léčby nesmí přijímat stravu per os, u chorob trávicího ústrojí nebo při dlouhodobých poruchách trávicího systému, které nevyža­dují speciální omezení energetické a biologické hodnoty stravy. Další kapitoly kurzu jsou pak věnovány nutričnímu screeningu a náplni práce nutričního terapeuta. V druhé polovině kurzu se zaměřujeme na individuální dietu a sipping. Závěrečné kapitoly kurzu jsou věnovány jednotlivým onemocněním trávicího ústrojí a nutričním intervencím v rámci těchto stavů.

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám a nutričním terapeutům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 7 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 89 stran

Stručná charakteristika kurzu:Kurz je věnován problematice nutričního screeningu a možnostem nutriční podpory pacienta. Úvod kurzu studentovi přiblíží doporučené postupy ESPEN a seznámí ho s některými klíčovými aspekty, jež hrají významnou roli v organizaci nutriční péče. Další kapitola se detailně věnuje nutričnímu screeningu a popisuje jeho cíl, důvody pro jeho užívání v praxi a samozřejmě jednotlivé techniky/skórovací systémy. Druhá polovina kurzu je zaměřena již na vlastní nutriční podporu. Řeč bude o individuální dietě, systému modulů a báboviček, enterální a parenterální výživě. U poslední dvou zmíněných je detailně popsána jejich definice (u parenterální výživy je stručně zmíněna i její historie), možnosti a způsob aplikace, indikace i kontraindikace, složení a komplikace těchto způsobů nutriční podpory. Po absolvování kurzu student umí vyjmenovat jednotlivé typy nutriční podpory, zná techniky nutričního screeningu a dokáže argumentačně obhájit nutnost zavedení nutričního screeningu nejen do zdravotnické praxe.

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám a nutričním terapeutům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, a farmaceutickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 37 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz shrnuje základní poznatky o výživových opatřeních spojených s léčbou antikoagulancií, zejména warfarinem. Úvodní část je zaměřena na vlastní proces hemostázy a patofyziologické stavy s ním spojené. V další části je pozornost věnovaná vitaminu K, který má velký význam pro koagulační vlastnosti krve. Kurz shrnuje poznatky o jeho významu, výskytu a doporučeném množství v potravě. Samostatná kapitola je věnována také antikoagulační léčbě a podrobněji warfarinu - jeho účinkům a interakcím. Další kapitoly pojednávají o zásadách výživy při antikoagulační léčbě, podrobněji sledují jednotlivé skupiny potravin z hlediska obsahu vitaminu K a seznamuje se systémem výměnných jednotek. Na konkrétních příkladech ukazuje, jak vhodně sestavit a kontrolovat složení jídelníčku.