Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen zdravotnickým záchranářům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kurz je primárně určen zdravotnickým záchranářům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, zdravotnickým záchranářům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, nutričním terapeutům, ergoterapeutům, fyzioterapeutům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 36 stran

Stručná charakteristika kurzu: Infarkt myokardu je asi pětkrát častější u mužů než u žen. Objevuje se více se stoupajícím věkem, ale nejsou výjimkou ani dvacetiletí lidé s touto nemocí. I přes významné pokroky v léčbě infarktu přetrvává vysoká úmrtnost na toto onemocnění, asi kolem 25%, z toho polovina lidí umírá do hodiny od začátku příznaků. S ohledem na tuto skutečnost se jeví přednemocniční intervence v léčbě tohoto onemocnění jako stěžení. Tento kurz je koncipován tak, aby přinesl účastníkovi základní informace o tomto vážném onemocnění, které je způsobené náhlým přerušením dodávky kyslíku do srdečního svalu s následným odumřením části svalových vláken. Studiem tohoto kurzu si zopakujete vznik a vývoj infarktových změn na myokardu včetně anatomických poměrů, seznámíte se s činností posádky záchranné služby u pacienta s příznaky infarktu myokardu, s postupem léčby a dalším směrováním pacienta k definitivnímu ošetření. V rámci kapitol kurzů se seznámíte i s důvody včasné lékařské intervence při tomto onemocnění.

Komu je kurz učen: Kurz je primárně určen zdravotnickým záchranářům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou přiznány zdravotnickým záchranářů, všeobecným sestrám, nutričním terapeutům, zdravotnickým laborantům, farmaceutickým asistentům a porodním asistentkám.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 52 stran

Stručná charakteristika kurzu: Akutní intoxikace znamenají pro člověka reálné ohrožení životně důležitých funkcí. Znalost časných klinických příznaků jednotlivých otrav je nejdůležitějším kritériem správného postupu. Rozhoduje o včasném stanovení správné diagnózy, o včasném transportu na odpovídající pracoviště, o včasném zahájení odpovídající léčby. K těmto znalostem by měl napomoci i tento kurz. Úvodní kapitoly kurzu popisují diagnostiku intoxikací v přednemocniční péči, definují vlastní pojem akutní intoxikace a dále seznámí účastníka s hlavními klinickými symptomy intoxikací. Dále se prostřednictvím kurzu seznámíte s prioritami v přednemocniční péči (v souvislosti s akutními intoxikacemi) a intervencemi, které uplatňujeme v rámci poskytnutí prvního ošetření intoxikovaného pacienta. Druhá polovina kurzu se pak věnuje jednotlivým druhům intoxikací.

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen zdravotnickým záchranářům. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám a zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 5 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory : 73 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz popisuje postupy u invazivních výkonů zaváděných v terénu. V úvodu kurzu se seznámíte s kompetencemi nelékařských zdravotnických profesí, které tvoří posádku RZP (vč. aktualizace vyplývající z vyhl. 55/2011 Sb.). Kapitoly kurzů popisují výkony, jež jsou nezbytné k zajištění dýchacích cest (koniotomie, koniopunkce, tracheostomie, minitracheostomie, endotracheální a orotracheální intubace) a krevního oběhu (periferní a žilní kanylace a intraosseální přístup). Dále pak kapitoly kurzu popisují invazivní výkony, které jsou prováděny v přednemocniční péči, jako je: punkce osrdečníku, katetrizace močového měchýře, zavedení balónové sondy při krvácení z jícnových varixů, zavedení nasogastrické sondy, výplach žaludku a nosní tamponádu u epistaxe, episiotomie. U každého výkonu je popsána technika, naleznete zde výčet pomůcek a informaci, který z členů posádky má kompetence k provedení daného výkonu. Nechybí ani obrazové přílohy jednotlivých technik a pomůcek.

 

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen zdravotnickým záchranářům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou přiznány zdravotnickým záchranářů, všeobecným sestrám a porodním asistentkám.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 46 stran

Stručná charakteristika kurzu: Tento kurz Vám přinese základní informace, jenž se vztahují k transportům pacientů v rámci přednemocniční péče. V úvodních kapitolách kurzu se seznámíte s platnou legislativou, jenž problematiku transportů pacientů ve zdravotnictví upravuje. Dále Vám poskytneme informace o managementu zdravotnických transportů a jejich dostupnosti a koordinaci. V druhé polovině kurzu se seznámíte s druhy transportů ve zdravotnictví. Mezi tyto transporty patří nejen „základní“ doprava nemocných a raněných prostřednictvím sanitních vozů, ale i letecká záchranná služba. Vysvětlíme Vám rozdíl mezi jednotlivými druhy letů, které můžeme rozdělit do čtyř skupin - lety primární, sekundární, ambulanční a neonatální. Po absolvování kurzu budete schopni rozlišit rozdíly mezi rychlou lékařskou pomocí (RLP) a rychlou zdravotnickou pomocí. Taktéž se seznámíte se indikacemi pro výjezd záchranné služby v rámci systému rendez-vous. Závěr kurzu patří tématice transportů pacienta v kritickém stavu. Seznámíme Vás s pravidly příjmu pacienta na urgentní příjem a pravidly překladů pacientů mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními, které jsou realizovány prostřednictvím ZZS. Ve studijním materiálu Vám taktéž budeme prezentovat roli dispečinku záchranné zdravotnické služby a pravidla pro dokumentování výjezdů. Po absolvování kurzu budete znát i povinné vybavení všech vozů určených pro transport pacientů v rámci systémů zdravotních transportů, bude umět definovat „Repatriační převozy“ a znát potřebnou kvalifikaci a složení posádky zajišťující zdravotnické transporty.

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen zdravotnickým záchranářům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky Kreditní body jsou přiznány zdravotnickým záchranářů, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotně sociálním pracovníkům, nutričním terapeutům, fyzioteraputům, ergoteraputů a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 34 stran

Stručná charakteristika kurzu: Tento kurz přináší účastníkovi informace o příčinách vzniku, mechanizmu úrazu a oblastech výskytu polytraumatických poranění v našem životě, včetně zaměření na specifické stavy a přidružené choroby, informuje o postupu léčebné a ošetřovatelské péče složek Integrovaného záchranného systému na místě vzniku zranění včetně transportu do cílového zdravotnického zařízení pozemními i leteckými prostředky záchranné služby. Kapitoly kurzu Vás též seznámí se skórovacími systémy v přednemocniční a časné resuscitační péči či anesteziologickými aspekty polytraumatu v přednemocniční péči. Kurz je primárně určen pro zdravotnické záchranáře, přínosný však bude pro všechny nelékařské profese, jelikož s těmito stavy se může v rámci každodenní reality setkat každý z nás.

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen zdravotnickým záchranářům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, zdravotnickým záchranářům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, ergoterapeutům, fyzioterapeutům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 47 stran

Stručná charakteristika kurzu: Popáleniny patří mezi závažná poranění, která by rozhodně neměla unikat naší pozornosti a neměla by být nikdy podceňována. Tento k urz je primárně určen zdravotnickým záchranářům, jelikož se v něm zaměřujeme na intervence v rámci ošetření termických traumat/úrazů v přednemocniční péči. Studium tohoto kurzu bude však jistě p řínosem pro všechny nelékařské zdravotnické pracovníky. Úvodní kapitoly kurzu popisují základní anatomii kůže, definici a rozdělení termických traumat, jejich prognózu a klasifikaci. Dále se v kurzu seznámíte s zásadami první pomoci v rámci přednemocniční neodkladné péče včetně třídění pacientů s tímto poraněním a jejich přípravou na transport. V druhé části kurzu se budeme věnovat tématům jako je: patofyziologie popáleninového šoku, resuscitační terapie popálenin či inhalační trauma. Zmíníme se také o terapii popálenin v ambulanci praktického lékaře. Neopomeneme též zmínit komplikace popálenin a specifika termických úrazů u dětí. Díky kurzu získáte ucelenější představu o přednemocniční péči u termických traumat, přičemž získané znalosti budete moci/umět uplatnit v praxi.

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen zdravotnickým záchranářům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou přiznány zdravotnickým záchranářům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, ergoteraputům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 55 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz pomůže účastníkovi získat základní přehled o psychiatrické problematice v rámci přednemocniční péče. Díky kurzu bude účastník seznámen s jednotlivými psychiatrickými onemocněními mezi něž patří: duševní poruchy vyvolané psychoaktivními látkami, organické duševní poruchy, schizofrenní poruchy, afektivní poruchy či fobické úzkostné vztahy nebo obsedantně kompulzivní porucha. Kapitoly kurzu však pojednávají i o suicidiálních krizích a reakcích na závažný stres. Účastník kurzu zde nalezne pravidla jak postupovat, pokud je nutné zvládnout neklidného a agresivního pacienta v terénu a dále pak vhodné intervence, které je nutné uplatnit při péči o pacienta, jenž je pod vlivem alkoholu či drog. Kurz je sice primárně orientován do přednemocniční péče, přínosem však může být i pro ostatní nelékařské pracovníky, kteří pracují na lůžkových odděleních či ambulancích. V rámci kurzu se též budeme věnovat nedobrovolné hospitalizaci a problematice fyzického či farmakologického omezení.

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen zdravotnickým záchranářům. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám a zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 60 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz se detailně zabývá problematikou urgentních stavů u dětí. V úvodu kurzu jsou popsány principiální postupy v neodkladné péči, zákony pediatrické urgentní péče a léčivé přípravky používané v urgentní pediatrii. Samostatně jsou pak rozebrány témata febrilií a hyperpyrexie, subglotické laryngitidy a epiglotitidy, křečové stavy - neepileptického, ale i epileptického charakteru, a dále alergické reakce - astma bronchiale a anafylaktický šok. V závěru kurzu pak účastník nalezne urgentní pediatrická schémata podle věku, která velmi přehlednou formou přinášejí informace o normativních hodnotách základních fyziologických funkcí, velikosti endotracheální kanyly či laryngální masky, doporučených hodnotách užitých při defibrilaci, doporučené dávky bolusu krystaloidů, albuminu, krve a plazmy a jednotlivých dávkách léčivých přípravků, jež se vztahují vždy k určité věkové kategorii. Takto je popsáno celkem 20 věkových kategorií. Kurz bude velkým přínosem pro zdravotnické pracovníky pracujících v oblasti intenzivní a přednemocniční péče, ale i pro všeobecné sestry a porodní asistentky ze standardních oddělení.