Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen radiologickým asistentům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány radiologickým asistentům, všeobecným sestrám a zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 6 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 78 stran

Stručná charakteristika kurzu: Tento kurz je zaměřen na oblast oboru radiodiagnostika. Nabízí základní přehled o fyzikální charakteristice rentgenového záření, popisuje fyzikální a biologické účinky rentgenového záření a objasňuje vznik rentgenového obrazu. Dále poskytuje přehled o radiologických technologiích používaných v současnosti. Opomenuta není ani oblast legislativy vztahující se k oboru radiodiagnostiky, stručně jsou popsány zásady snížení radiační zátěže a principy ochrany.

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen radiologickým asistentům. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, nutričním terapeutům, zdravotnickým záchranářům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 6 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 75 stran

Stručná charakteristika kurzu: Tento kurz detailně popisuje problematiku karcinomu prsu a současný stav prevence karcinomu prsu v ČR. Začátek kurzu účastníka zevrubně seznámí s významem mamografického screeningu a základními anatomickými poznatky vztahující se k mléčné žláze a prsu. Úvodní kapitoly kurzu dále přinášejí informace o historii karcinomu prsu, přehledy o incidenci onemocnění v ČR i ve světě a seznámí účastníka s epidemiologií a mortalitou této choroby. Navazující část kurzu popisuje možné rizikové faktory vzniku karcinomu prsu, jeho symptomy a popisuje jednotlivé typy nádorů prsu. V dalších kapitolách jsou podrobně popsány diagnostické metody uplatňované v rámci diagnostiky karcinomu prsu. Tento oddíl se podrobně věnuje i problematice samovyšetření prsu a obsahu popis základní instruktáže samovyšetření prsu vč. pomůcek, které je možné v rámci edukace žen použít. Problematiku karcinomu prsu uzavírá kapitola o léčbě tohoto onemocnění. Druhá polovina kurzu se pak velmi detailně zabývá vlastním screeningem karcinomu prsu. Zmíněna je obecně onkoprevence v ČR, základní preventivní doporučení, podmínky vstupu radiologických pracovišť do programu screeningu prsu v ČR a taktéž jsou uvedeny a detailně popsány požadavky, které musí pracoviště splnit, a které ukládá platná legislativa ČR.

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen radiologickým asistentům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány radiologickým asistentům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám a zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 53 stran

Stručná charakteristika kurzu: Ústředním tématem kurzu, jak již napovídá jeho název, jsou kontrastní látky užívané v rámci radiodiagnostických vyšetření. Úvodní kapitoly kurzu pojednávají o historii rentgenových paprsků i historii kontrastních látek, vzniku rentgenového záření a jeho vlastnostech a seznámí účastníka s absorpčními poměry v nativním rentgenovém obraze. Díky dalším kapitolám kurzu bude účastník znát rozdělení kontrastních látek, seznámí se s rizikovými faktory při podání jodových kontrastních látek a nežádoucími reakcemi, které mohou vzniknout. Druhá polovina kurzu je zaměřena na jodové kontrastní látky, účastník se seznámí se zásadami, kterých je třeba se držet při aplikaci těchto látek, s přípravou pacienta i s vlastní aplikací. Dále budou prezentovány standardní postupy pro přípravu pacienta na cékografii, irrigografii, angiografii, rtg vyšetření žaludku s podáním kontrastní látky, hysterosalpingografii či vylučovací urografii. Závěrečná kapitola je pak věnována klinicko - pacientské komunikace, jejím zásadám, které je nezbytné dodržovat v rámci edukace klienta.

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen radiologickým asistentům, přínosem však může být i ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Kreditní body jsou přiznány radiologickým asistentům, radiologickým fyzikům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám a zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 5 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 65 stran

Stručná charakteristika kurzu: Ústředním tématem tohoto kurzu je radiační hygiena, tedy vliv ionizujícího záření na lidský organismus. Kurz má za cíl poskytnout základní přehled o ionizujícím záření a jeho působení na lidský organismus. Úvodní kapitoly kurzu objasňují co vlastně ionizující záření je, jaké jsou základní druhy tohoto záření, jak ionizující záření interaguje s látkou. Opomenuty nebudou ani veličiny a jednotky sloužící k popisu zdrojů ionizujícího záření a k popisu jeho interakce s prostředím. Velký prostor je věnován biologickým účinkům ionizujícího záření a jeho následkům na lidský organismus. V závěru kurzu se zmíníme krátce o některých přírodních a umělých zdrojích ionizujícího záření, které nejvíce přispívají k radiační zátěži lidí.